​​​​​​​Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi ja yhteystiedot
Paneliankosken Voima Oy
Mäkiläntie 7, 27430 Panelia
Puhelin: 02 838 6100, sähköposti: asiakaspalvelu@pkvoy.fi
Y-tunnus FI01340808

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi ja yhteystiedot
Teea Lehtilä
Mäkiläntie 7, 27430 Panelia
Sähköposti: teea.lehtila@pkvoy.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään liiketoimintaan liittyvien palveluiden tuottamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon liittyvien tehtävien sekä lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.
Tietoja käsitellään myös palveluiden käytön tutkimiseen ja palveluiden edelleen kehittämiseen, (suora)markkinointiin ja mielipide- ja markkinatutkimuksiin.


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä siihen sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten sähkömarkkina-, energiatehokkuus- ja tietosuojalakia sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla rekisteröidyn suostumus, rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen.


Käsittely perustuu oikeutettuun etuun, tai kohteena ovat rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.


Käsittely perustuu suostumukseen, tieto siitä, miten rekisteröidyn antama suostumus voidaan peruuttaa

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.
Peruuttamisen jälkeen rekisterinpitäjä ei enää käsittele suostumukseen perustuvia henkilötietoja ja henkilötiedot poistetaan niiltä osin, kun henkilötietojen käsittelylle ei ole muuta oikeudellista perustetta.


Rekisterin tietosisältö eli siihen talletettavat henkilötietoryhmät

Henkilön yksilöintitiedot:
- Nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Laskutus- ja sopimustiedot:
- laskutusosoite ja laskutustapa
- asiakasnumero
- luottotiedot ja vakuudet
- liittymä-, myynti- ja verkkopalvelusopimukset
- suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Sähkönkäyttöpaikan tiedot:
- käyttöpaikan osoite ja käyttöpaikkanumero, muuntopiiri, mittarinumero, sulakekoko, kytkentätilanne
- sähkönkulutustiedot
- häiriöihin liittyvät tiedot sekä vahingonkorvaustiedot
Palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot
- sähköisiin palveluihin liittyvät tunnistautumis- ja lokitiedot
- vikailmoitusnumeroon soitettujen puheluiden tallenteet


Tietolähteet, joista rekisterin henkilötiedot on kerätty

Henkilötietoja kerätään sopimusten teon yhteydessä, palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Rekisterissä olevia tietoja voidaan päivittää väestörekisteristä ja Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä.
Rekisteröityä koskevia tietoja saadaan säännönmukaisesti sähkömarkkinoilla toimivilta energiayhtiöiltä ja sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon yksiköstä (datahub) soveltuvaan lakiin tai viranomaismääräyksiin perustuvan tiedonvaihdon perusteella.


Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää rekisterinpitäjän konserniyhtiöille, palveluntarjoajille, viranomaisille, sähkömarkkinoiden osapuolille ja sähkömarkkinoiden keskitetyn tiedonvaihdon yksikköön (datahub) sähkömarkkina- ja muun lainsäädännön sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


Tiedot tietojen siirrosta kolmansiin maihin ja tiedot käytettävistä suojatoimista

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Mahdollisissa tietojen siirroissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.


Henkilötietojen säilyttämisaika

Tiedot säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä selosteessa määriteltyjen käsittelytarkoituksien mukaisesti.
Rekisterinpitäjän noudattamat henkilötietojen tallennusajat perustuvat rekisterinpitäjää koskeviin lakisääteisiin velvoitteisiin kuten sähkömarkkinalainsäädäntöön, rekisterinpitäjän ja asiakkaan väliseen sopimukseen sekä siitä asiakkaalle ja rekisterinpitäjälle johtuviin oikeuksiin ja velvoitteisiin.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojärjestelmissä käsiteltävät henkilötiedot on suojattu asianmukaisin fyysisin ja teknisin keinoin organisaation ulkopuolisilta henkilöiltä. Laitteet ja järjestelmät sijaitsevat tiloissa, joihin on rajattu pääsy. Tiedot on suojattu käyttöoikeuksin ja tietoja käsittelevät vain henkilöt, joilla on siihen tarve työtehtäviensä puolesta.
Manuaalisesti käsiteltävä henkilötietoja sisältävä paperiaineisto säilytetään lukituissa kulkuoikeuksin suojatuissa tiloissa.
Henkilötietoja käsittelevien tietoturva- ja tietosuojaosaamista pidetään yllä säännöllisten koulutusten avulla. Henkilötietojen käsittelystä on laadittu ohjeistus.


Pakolliset tiedot

Pakollisia tietoja ovat henkilötiedot, joita käsitellään liiketoimintaan liittyvien palveluiden tuottamiseen, asiakassuhteiden hoitamiseen ja ylläpitoon liittyvien tehtävien sekä lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi.


Tiedot automaattisen päätöksenteon ja/tai profiloinnin olemassaolosta

Rekisterinpitäjä ei suorita automaattista päätöksentekoa tai profilointia.


Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.


Rekisteröidyn oikeus korjauttaa tietojaan

Rekisteröidyllä on oikeus korjauttaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on lisäksi:​​​​​​​
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan itseään koskevat tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Oikeutta ei voi lähtökohtaisesti kuitenkaan käyttää tilanteissa, joissa henkilötietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.
Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tilanteissa pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu yleiseen etuun, rekisterinpitäjän julkisen vallan käyttöön tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Oikeutta voit lähtökohtaisesti käyttää vain tilanteessa, jossa henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen.
Oikeus peruuttaa suostumus:
Mikäli henkilötietoja käsitellään antamasi suostumuksen perusteella, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.


Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutetun toimisto), erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.


Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostitse: asiakaspalvelu@pkvoy.fi tai henkilökohtaisesti Mäkiläntie 7, 27430 Panelia.


Päivitetty 2.3.2022