Ympäristövastuullisuus

Ympäristöpolitiikka

Paneliankosken Voima Oy on laatinut aikana ympäristöpolitiikan, joka sopii yhtiön tarkoitukseen ja toimintaympäristöön sekä luo pohjan ympäristötavoitteiden asettamiselle.

Yhtiön tarpeisiin rakennettu ympäristöjärjestelmä tukee Paneliankosken Voima Oy:n ympäristövastuun toteuttamista ja kehittää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Yhtiö sitoutuu ympäristönsuojeluun, joka sisältää ympäristön pilaantumisen ehkäisyn, ilmastovaikutusten lieventämisen sekä biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelemisen. Ympäristönsuojelun tason parantamiseksi sitoudutaan ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen sekä toiminnassa otetaan huomioon sitä koskevat sitovat velvoitteet, joiden täyttämiseen sitoudutaan. Yhtiön tavoitteena on kehittää ympäristöviestintää, pienentää omaa hiilijalanjälkeään, minimoida maankäytön haitalliset vaikutukset ja lisätä hyödyllisiä vaikutuksia sekä sitouttaa asiakkaat ympäristövastuulliseen ja kestävään kulutukseen.

Merkittävät ympäristönäkökohdat

Merkittäviksi ympäristönäkökohdiksi määriteltiin muuntajan valinta, maan käsittely, sijoituspaikan ja johtotyypin valinta, ympäristölle haitallisten aineiden käyttö ja käsittely, vesivoimaloiden vaikutukset luontotyyppeihin ja lajeihin sekä mahdolliset tulipalot liittyen sähköasemien ja öljysäiliöiden kuntoon.