Ympäristövastuullisuus

Osio päivittyy. Tänne keräämme ympäristöjärjestelmäämme ja ympäristöviestintäämme liittyvää tietoa.

Ympäristöpolitiikka

Paneliankosken Voima Oy:n ylin johto on laatinut vuoden 2021 syyskuun aikana ympäristöpolitiikan, joka sopii yhtiön tarkoitukseen ja toimintaympäristöön sekä luo pohjan ympäristötavoitteiden asettamiselle.

Yhtiön tarpeisiin rakennetun ympäristöjärjestelmän käyttöönotolla Paneliankosken Voima Oy tukee ympäristövastuun toteuttamista ja kehittää vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Yhtiö sitoutuu ympäristönsuojeluun, joka sisältää ympäristön pilaantumisen ehkäisyn, ilmastovaikutusten lieventämisen sekä biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelemisen. Ympäristönsuojelun tason parantamiseksi sitoudutaan ympäristöjärjestelmän jatkuvaan parantamiseen sekä toiminnassa otetaan huomioon sitä koskevat sitovat velvoitteet, joiden täyttämiseen sitoudutaan. Yhtiön tavoitteena on kehittää ympäristöviestintää, pienentää omaa hiilijalanjälkeään, minimoida maankäytön haitalliset vaikutukset ja lisätä hyödyllisiä vaikutuksia sekä sitouttaa asiakkaat ympäristövastuulliseen ja kestävään kulutukseen.

Merkittävät ympäristönäkökohdat

Merkittäviksi ympäristönäkökohdiksi määriteltiin edellä olevan taulukon mukaisesti muuntajan valinta, maan käsittely, sijoituspaikan ja johtotyypin valinta, ympäristölle haitallisten aineiden käyttö ja käsittely, vesivoimaloiden vaikutukset luontotyyppeihin ja lajeihin sekä mahdolliset tulipalot liittyen sähköasemien ja öljysäiliöiden kuntoon.