Etäluettavat mittarit

Paneliankosken Voima Oy on vaihtanut pääosan sähkömittareistaan etäluettaviin mittareihin.


Mittareiden luenta

Etäluettavat mittalaitteet luetaan joko sähköverkon kautta keskittimelle ja sieltä luentajärjestelmään käyttäen GPRS -yhteyttä tai suoraan mittarilta luentajärjestelmään GPRS -yhteyden kautta. Energiamittarit Paneliankosken Voima Oy hankkii itse ja luentajärjestelmän osalta tehdään yhteistyötä Satapirkan Sähkö Oy:n kanssa.
Koska uudet mittarit ovat etäluettavia, voidaan laskutus tehdä täsmälliseen lukemaan perustuvaksi, eikä arviolukemaan perustuvana kuten aiemmin. Lisäksi asiakkaiden sähkön laatua voidaan nyt seurata helpommin, sillä uusi mittalaite rekisteröi myös jännitteen arvot ja jännitekatkot, jotka osaltaan antavat arvokasta tietoa verkonhaltijalle sähköverkon kunnosta.

Sähkölaitteiden on täytettävä sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevat vaatimukset. Mikäli asiakkaan laitteiden todetaan aiheuttavan häiriötä sähkömittarien etäluentaan, asennamme tarvittaessa häiriösuodattimen. Suodattimen asennuksesta laskutamme materiaalikulut.

Yhtiömme käyttämät etäluettavat sähkömittarit ovat tyyppitestattuja ja ne täyttävät sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset.
Mikäli näistä aiheutuu häiriötä herkkiin kotitalouslaitteisiin, tulee kuluttajan kääntyä ensisijaisesti laitteen myyneen liikkeen tai maahantuojan puoleen laitteen saattamiseksi määräysten mukaiseen tilaan.

Lisätietoa mittauksista tekninen asiakaspalvelu puh. 02 838 6170