Panelian miekkalöytö pursuaa kiintoisia yksityiskohtia - Olethan ilmoittautunut torstain tilaisuuteen?

Kuvituskuva.

Pa­ne­li­a­lai­nen Mat­ti Rin­ta­maa teki äärimmäisen harvinaisen löy­dön van­hem­pien­sa pi­hal­ta viime hei­nä­kuun lo­pul­la. Tässä tapauksessa totuus tuntuu tarua ihmeellisemmältä, sillä mies aloit­ti me­tal­li­net­si­nnän ke­säl­lä, ja jo kah­den vii­kon pääs­tä to­sis­saan tärp­pä­si. Rintamaa siirtyi vanhempiensa pihamaalle harjoituksen vuoksi, sillä oman pihan kaivelu alkoi kyllästyttää.

Takaraivossa oli tieto, että vanhemmat asuvat Ruohomäen alueella, joka on muinaista merenlahtea. Laite alkoi piipittää: en­sin löy­tyi pie­nem­piä me­tal­lin pa­la­sia, jois­ta Rintamaa ei tien­nyt, mitä ne ovat. Sit­ten maas­ta pal­jas­tui isom­pi pala.

– Sii­nä al­koi­vat vä­hän kel­lot soit­taa, et­tä tämä ei ole ihan pe­rus­puuk­ko. Ky­syin tu­tul­ta, joka on har­ras­ta­nut me­tal­li­net­si­mis­tä pi­dem­pään, ovat­ko pät­kät prons­sia. Hän vas­ta­si no­pe­as­ti, et­tä ovat ja to­del­la van­ho­ja. Uskomatonta, että miek­ka var­mis­tui ole­van ajal­ta ennen ajan­las­kun al­kua, eli se on kä­sit­tä­mät­tö­män van­ha.

Klikkaa juttu auki, niin voit lukea lisää, miten asiat etenivät, kuinka Paneliankosken Voima astui kuvioon mukaan ja miten pääset ilmoittautumaan torstai-illan tilaisuuteen, jossa päivitetään miekkalöydön ja sen konservointiprosessin tiedot.

Kuva: Museovirasto

Matti Rintamaa lä­het­ti löytämänsä pa­la­set tut­kit­ta­vik­si, mikä varmisti niiden al­ku­pe­rän. Satakunnan Museon arkeologin maastotarkastuksen jälkeen Rintamaa sai luvan jat­kaa et­sin­tö­jä.

— Löy­sin puut­tu­neen kah­van al­le tun­nis­sa. Se oli ai­ka us­ko­ma­ton fii­lis, en­kä mei­nan­nut us­kal­taa kos­kea sii­hen.

Miek­ka löy­tyi use­a­na kap­pa­lee­na, jot­ka oli­vat kes­kel­lä Rin­ta­maan van­hem­pien pi­haa nur­men al­la ha­jal­laan noin 20 ker­taa 40 met­rin alu­eel­la. Esine on to­den­nä­köi­ses­ti rik­kou­tu­nut ja kul­keu­tu­nut ­pai­kal­le ra­ken­nus­töi­den yh­tey­des­sä siir­re­tyn pel­to­maan mu­ka­na vuo­sia sit­ten. Saat­taa ol­la, et­tä miekka on ai­koi­naan uh­rat­tu Pa­ne­li­an mui­nais­lah­den ran­ta­ve­teen, ny­kyi­sen vil­je­ly­sau­ke­an lai­dal­le.

Satakunnan Museo tiedotti viime syksynä, että prons­si­kau­ti­set (1700–500 eaa) esi­ne­löy­döt ovat var­sin har­vi­nai­sia. Kaik­ki­aan Suo­mes­ta tun­ne­taan vain al­le 200 prons­si­kau­tis­ta prons­sie­si­net­tä, joista miek­ko­ja tai ti­ka­rei­ta on yh­teen­sä noin 25 kap­pa­let­ta, näis­tä nyt kolme Pa­ne­li­as­ta.

Isän löydöstä ovat olleet erityisen innoissaan myös Matti Rintamaan 8- ja 6-vuotiaat pojat, jotka lähtevät välillä mukaan ”aarrejahtiin”. Nyt odotellaan kuumeisesti, että kevät etenisi ja jäinen maa sulaisi. Joskin viime viikonloppuna kolmikko suuntasi ensimmäisen kerran metsään vetristelemään.

- Olen tutkinut karttoja koko talven. Kunhan saan lupa-asiat kuntoon, tiedän, mitä aluetta alan seuraavaksi kartoittaa.

Paneliankosken Voima Oy innostui Rintamaan harvinaisesta löydöstä siinä määrin, että päätimme ryhtyä kulttuurikummiksi. Halusimme varmistaa, että pronssiset katkelmat saadaan konservoitua mahdollisimman nopeasti ja miekka palaamaan sen jälkeen kotimaakuntaansa. Kon­ser­voinnissa miekka tut­kitaan, do­ku­men­toi­daan ja käy­dään läpi niin, et­tä sen säi­ly­mi­nen var­mis­te­taan.

Tule kuuntelemaan ajankohtaiset asiat miekan vaiheista torstaina klo 18 Panelian seurantalolle. Mukana myös Euran kunta ja Satakunnan Museo. Maksuttomaan tilaisuuteen on ennakkoilmoittautuminen, joka hoituu tästä.