Sähköntuotanto

Pienimuotoinen sähköntuotantolaitos määritellään useilla eri tavoilla. Pientuotantolaitosta koskevat ohjeet rajaavat pientuotantolaitoksen nimellistehonsa mukaan enintään 100 kVA:n tai yli 100 kVA:n laitoksiksi. Mikrotuotantolaitoksella tarkoitetaan sähköntuotantolaitosta, joka on ensisijaisesti tarkoitettu tuottamaan sähköä kulutuskohteen omaan käyttöön ja joka liittyy verkkoon enintään 3x16 A -sulakkeilla. Yleisiä tuotantomuotoja ovat aurinkovoimalat, tuulivoimalat ja pienet biopolttolaitokset.

Tuotannon liittäminen

Tuotantolaitoksen liittäminen Paneliankosken Voima Oy:n jakeluverkkoon vaatii aina yhtiön luvan. Paneliankosken Voiman jakelualueella voitte lupa-asioissa ottaa yhteyttä käyttöpäällikköömme Janne Kaitaleeseen numeroon 044 738 6137.

Tuotantolaitoksen saa asentaa vain sähköalan ammattilainen

Tuotantolaitos voidaan liittää asiakkaan olemassa olevaan sähköliittymään, tai sitä varten voidaan rakentaa erillinen sähköliittymä. Verkkoa voidaan joutua vahvistamaan, jos tuotantoteho ylittää kulutusliittymän koon. Mahdolliset verkonvahvistustoimet on otettava huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Siksi kannattaa olla yhteydessä Paneliankosken Voimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, kun hankkii tai aikoo hankkia tuotantolaitoksen.

Erityistä huomioitavaa

• Kun valitaan ja käytetään generaattorilaitteistoa, joka on tarkoitettu toimimaan rinnan jakeluverkon kanssa, on huolehdittava siitä, että jakeluverkkoon tai muuhun sähköasennukseen ei aiheudu häiriöitä, kuten jännitteen vaihteluita. Sähkön tuottaja on korvausvelvollinen, jos laitteisto aiheuttaa vahinkoa muille sähköverkon käyttäjille.
• Generaattorilaitteisto on varustettava suojalaitteilla, jotka kytkevät laitteiston irti yleisestä verkosta, jos verkkosyöttö katkeaa tai jännite tai taajuus generaattorin liitäntänavoissa poikkeaa normaaliverkon ilmoitetuista arvoista. Suojat on valittava yhteistyössä jakeluverkon haltijan kanssa.
• Laitteisto on varustettava laitteilla, joilla sen voi erottaa yleisestä jakeluverkosta. Näiden laitteiden on oltava jatkuvasti myös Paneliankosken Voima Oy:n käytettävissä.
• Sähköntuotantolaitoksen haltijan tulee toimittaa Paneliankosken Voima Oy:lle tiedot tuotantolaitteiston teknisistä ominaisuuksista ennen verkkoon liittämistä.
• Kun laite on kytketty verkkoon, tuottajan tulee toimittaa Paneliankosken Voima Oy:lle käyttöönottotarkastuspöytäkirja. Tuotantolaitosta voidaan käyttää vasta, kun käyttöönottotarkastuspöytäkirja on toimitettu ja Paneliankosken Voima Oy on antanut luvan laitoksen käyttöön.

Energian mittaaminen

Ennen käyttöönottoa liittymispisteessä oleva sähkömittari ohjelmoidaan mittaamaan energiaa kahteen suuntaan. Mittari voidaan tyypistä riippuen joutua vaihtamaan. Sähköverkosta otettu ja sinne syötetty ylijäämäenergia käsitellään aina erillisinä asioina. Ylijäämäenergian voi verkkoyhtiön luvalla syöttää verkkoon.

Ennen mittarointia tulee Paneliankosken Voima Oy:lle toimittaa tuotantolaitoksen yleistietolomake, jonka löydät alempaa tältä sivulta.

Lue myös ohje kotitalouden sähköntuotannon tuloverotuksesta.


Ohjeita tuotannosta

Alla olevista linkeistä saa lisätietoa ja ohjeita tuotantolaitoksen hankkimista suunnittelevalle: