Liittymiskohdat

Mittauskeskus sijoitettava aina ulos

Etäluettavista mittareista huolimatta tulee uusien liittymien osalta mittauskeskus aina asentaa ulos tai erilliseen tekniseen tilaan, johon on olemassa putkilukko tai kaksoispesälukko. Erillisestä teknisestä tilasta ei saa olla pääsyä asuintiloihin. Jos vanhoja keskuksia uusitaan, tulee mahdollisuuksien mukaan uusi mittauskeskus siirtää ulos. Poikkeustapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä sähköyhtiöön. Sähköyhtiöllä tulee olla pääsy mittauskeskukseen huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä varten.


Rakennusten ylijännitesuojaus

Taajama- ja maaseutuympäristössä uudet liittymät, joissa on käytössä elektronisia laitteita, tulee suojata ilmastollisilta ylijännitteiltä, ellei laskennallisesti osoiteta riskitason olevan niin alhainen ettei suojausta tarvita. Suojaus ilmastollisilta ylijännitteiltä pitää toteuttaa suojalaitteella, jonka suojaustaso ei saa olla korkeampi kuin 2,5kV 230/400V jännitteellä. Muissa tilanteissa voidaan tarvittaessa käyttää standardin EN 62305-2 mukaista riskinarviointimenetelmää.


Ilmajohto

Pienjännitejohdon ollessa ilmajohto:

Sähköyhtiö toimittaa johdon pylvääseen tontin rajalle. Tästä eteenpäin asennetaan liittymisjohto pääkeskukseen. Liittymisjohto ja mittauskeskus eivät sisälly liittymismaksuun.

Pääkeskus ulkoseinällä:

Pääkeskus pylväässä:

Maakaapeli

Liittymisjohdon poikkipinta

Liittymiskaapelin johtimen poikkipinnan on oltava vähintään joko 10 mm2 kuparia tai 25 mm2 alumiinia. Näitä poikkipintoja sovelletaan, kun pääsulake on 3 x 35 A tai pienempi. On huomioitava myös kaapelin sopivuus sähkökeskuksen syöttöliittimille. Mikäli liittymän pääsulakekoon oletetaan lähitulevaisuudessa kasvavan, valitaan liittymisjohdoksi astetta suurempi kaapeli.

Liittymisjohdon poikkipinta ja kaapelin suojaputki mitoitetaan seuraavan taulukon mukaisesti:


*) Liittymisjohtona käytetään pääsääntöisesti alumiini- tai kuparikaapelia. Varaa aina tila alumiiniliittimille.

Varmista kaapelin koko sähköyhtiöltä tai sähköurakoitsijaltasi.