KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Taas on vuosi vierähtänyt, ja on aika varsinaisen yhtiökokouksen. Löydät kutsun avaamalla artikkelin.

YHTIÖKOKOUSKUTSU


Paneliankosken Voima Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 23.4.2019 klo 13 yhtiön konttorilla Paneliassa osoitteessa Mäkiläntie 7.
Ennen kokousta on osakkeenomistajille tarjolla kokouslounas klo 12.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä päätetään omien osakkeiden hankintavaltuutuksesta
ja luovutusvaltuutuksesta (eli osakeannista).
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
seuraavin ehdoin:
- Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan enintään 2160 A-sarjan ja enintään
4320 B-sarjan osaketta.
- Osakkeiden hankintahinta on vähintään 175,00 euroa ja enintään 245,00
euroa osakkeelta, perusteluna hankintahinnalle on toteutuneet kauppahinnat
ja osakkeen substanssiarvo.
- Osakkeita voidaan hankkia myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.
- Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, taikka yhtiöllä
pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
- Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, keneltä ja missä järjestyksessä
omia osakkeita hankitaan, sekä siitä, että omia osakkeita voidaan hankkia
muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa edellyttäen, että
etuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, ja omien osakkeiden hankkiminen on yhtiön edun mukaista.
- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti ja hallitukselle
annetaan oikeus päättää osakkeiden hankintahinnasta tämän valtuutuksen
rajoissa.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti.
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
kulloinkin hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin
ehdoin:
- Valtuutus koskee enintään 2160 A-sarjan osakkeen ja 4320 B-sarjan
osakkeen luovuttamista.
- Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä
omia osakkeita luovutetaan, sekä siitä, että omia osakkeita luovutetaan
muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus
hankkia omia osakkeita edellyttäen, että etuoikeudesta poikkeamiseen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan luovuttaa
vastikkeena yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta,
vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai yritysjärjestelyissä hallituksen
päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
- Osakkeet luovutetaan hallituksen päättämällä hinnalla. Osakkeita voidaan
luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 asti.


Tilinpäätös- ja muut kokousasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä
yhtiön konttorilla Paneliassa aukioloaikoina 15.4.2019 alkaen. Jäljennökset
yhtiökokousasiakirjoista lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle.


Osakkeenomistajan yhtiökokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen
yhtiölle viimeistään keskiviikkona 17.4.2019 klo 16 kirjallisesti
osoitteeseen Mäkiläntie 7, 27430 Panelia, puhelimitse 044 738 6138 tai
sähköpostilla paivi.aarikka-torkkeli@pkvoy.fi.

Myös valtakirjalla osallistuvien osakkeenomistajien tulee ilmoittautua
yhtiökokoukseen yllä olevan ilmoittautumisajan mukaisesti. Alkuperäinen
valtakirja on esitettävä viimeistään yhtiökokouspaikalla ennen kokousta.


Osingonjako
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta
jaetaan osinkoa 14,60 euroa osakkeelta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy
hallituksen esityksen, maksetaan osinko osakkeenomistajan kirjallisesti
ilmoittamalle pankkitilille 23.5.2019 alkaen.


Paneliassa 1. päivänä huhtikuuta 2019

HALLITUS